موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ضمانت قانونی عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه وکیل هنگام تقدیم دادخواست چیست؟

درباره حق‌الوکاله وکلا تعداد ١٠ راى متفاوت از مراجع قضایی وجود دارد:

1️⃣شماره رأی  نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸  
شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اعلام این‌که مبلغ حق‌الوکاله طبق تعرفه است، در حکم تعیین حق‌الوکاله در وکالت‌نامه می‌باشد.

2️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳
تاریخ رأی نهایی:  ۱۳۹۲/۹/۹  
شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از آنجا که شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ ابطال و الصاق تمبر در وکالت‌نامه، تابع مقررات دعاوی غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد ایراد است.

3️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۰۸
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۲/۱  
شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری
وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب رد وکالت و عدم احراز سمت وکیل است.

4️⃣شماره رأی نهایی:؟
تاریخ رأی نهایی:؟     
شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
عدم قید مبلغ حق‎الوکاله وفق ماده ۱۰۳  قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره یک آن از موجبات صدور قرار رد شکایت است.

5️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵
شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
در قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون‌گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالت‌نامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالت‌نامه، مورد نظر قانون‌گذار نبوده است.

6️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل، وکالت‌نامه موصوف در دادگاه قابل‌پذیرش نیست بنابراین در مورد دعوی به دلیل عدم احراز سمت قرار ردّ دعوی صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور اخطار رفع نقص نیست.

7️⃣شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۵۵
تاریخ رأی  نهایی: ۱۳۹۲/۵/۲۳
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالت‌نامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.

8️⃣شماره رأی  نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۳۱
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۱/۱۸  
شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید.

9️⃣شماره رأی  نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۱۵
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف موازین وکالت و قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ردّ می شود.

10شماره رأی  نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ رأی  نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است./منبع: دانستنی‌های مالیاتی وکلا

پیام بگذارید