موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

شرایط و فهرست بیماری های موجب معافیت دایم و موقت از سربازی و از رزم چیست؟

شرایط و فهرست بیماری های موجب معافیت دایم و موقت از سربازی و از رزم چیست؟

برای دریافت آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي و جدول بيماريهاي مشمولان نظام وظيفه به نشانی های زیر مراجعه بفرمایید:

http://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2014/10/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-1393-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1.pdf

vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5192

http://www.irteb.com/nezamvazife/

پیام بگذارید