موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه در وجه رایج چیست؟

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه در وجه رایج چیست؟

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه در وجه رایج چیست؟

بنابرِ ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 1379، در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

پیام بگذارید