موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

شخصی گوشی موبایل پیدا کرده و آن را فروخته است. آیا عنوان مجرمانه ای بر آن صادق است؟

شخصی گوشی موبایل پیدا کرده و آن را فروخته است. آیا عنوان مجرمانه ای بر آن صادق است؟

شخصی گوشی موبایل پیدا کرده و آن را فروخته است. آیا عنوان مجرمانه ای بر آن صادق است؟

این کار واجد عنوان مجرمانه فروش مال غیر است. انتقال مال غیر بدان معناست که انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال باشد، یا این که دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.  عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود.

پیام بگذارید