موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

سازوکار رسیدگی دادگاه به درخواست صدور دستور موقت چگونه است؟

سازوکار رسیدگی دادگاه به درخواست صدور دستور موقت چگونه است؟

بر اساس ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی، برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

‌ماده ۳۱۵ این قانون تصریح دارد تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌درخواست را دارد.

پیام بگذارید