موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

رسیدگی به دعوای نفقه زوجه در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

رسیدگی به دعوای نفقه زوجه در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

بنابرِ ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، رسیدگی به دعوای نفقه زوجه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

پیام بگذارید