موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

رسیدگی به دعوای نامزدی در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

رسیدگی به دعوای نامزدی در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

بنابرِ ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، رسیدگی به دعوای نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

پیام بگذارید