موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

رسیدگی به دعوای حضانت و ملاقات طفل در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

رسیدگی به دعوای حضانت و ملاقات طفل در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

بنابرِ ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، رسیدگی به دعوای حضانت و ملاقات طفل در صلاحیت دادگاه خانواده است.

پیام بگذارید