موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

راه های ابطال یا بی اثرسازی وکالت بلاعزل چیست؟

راه های ابطال یا بی اثرسازی وکالت بلاعزل چیست؟

برای ابطال یا بی اثرسازی وکالت بلاعزل راه های زیر قابل انجام است:
۱- طرح دادخواست ابطال از دادگاه و اخذ دستور موقت
۲- ضم امین
۳- ضم وکیل دیگر به اجتماع
۴- انجام مورد وکالت توسط خود موکل

پیام بگذارید