موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه

دم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه

عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه موجب نقض دادنامه صادره می‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/04/08     شماره رای نهایی: 9309970910000247

خلاصه جریان پرونده

آقای ح.م. فرزند ر. طی شکایتی علیه همسرش خانم ح.ه الف. فرزند ر. اعلام نموده که نامبرده مرتکب زنای محصنه گردیده و پرونده در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی واقع‌شده و نظر به اینکه از ناحیه شاکی دلیل شرعی و قانونی کافی جهت اثبات مدعی ارائه نشده و صرف پرینت تلفنی از مکالمات کافی جهت اثبات اتهام مفید نیست لهذا دادگاه در دادنامه شماره 63-28/3/92 نامبرده خانم ح.ه الف. را از اتهام مذکور تبرئه نموده و رأی صادره مورد اعتراض خواهان آقای ح.م. واقع‌شده و درخواست تجدیدنظر نموده است و درنهایت به این شعبه ارسال‌شده است.


رای دیوان

با توجه به اینکه دادگاه محترم بدون احضار طرفین و مطالبه دلیل از شاکی و بررسی و ارزیابی مستندات ادعایی از قبیل فیلم و سی دی مکالمات و بدون مداخله وکیل و دادستان یا نماینده وی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده است دادرسی ناقص تشخیص و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 00063-28/2/92 صادره از شعبه 29 دادگاه کیفری استان تهران نقض رسیدگی مجدد بهمان شعبه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه27 دیوان عالی کشور – مستشار
فاضل – رزاقی

پیام بگذارید