موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دعوای خلاف واقع اعسار چه مجازاتی برای فرد خواهد داشت؟

دعوای خلاف واقع اعسار چه مجازاتی برای فرد خواهد داشت؟

دعوای خلاف واقع اعسار چه مجازاتی برای فرد خواهد داشت؟

بنابرِ ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

پیام بگذارید