موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دعوای اعسار مالی است یا غیرمالی؟

دعوای اعسار مالی است یا غیرمالی؟

بنابرِ ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

پیام بگذارید