موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دستور موقت چیست؟

مورد نخست، برای نمونه اگر به دلیل حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوا اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.

مورد دوم، برای نمونه اگر در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر و انجام کاری در ملک درخواست کند.

مورد سوم، برای نمونه اگر صدور حکم به استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین درخواست شود. خواهان در ضمن خواسته خود می تواند از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم، دستور موقت صادر کند.

پیام بگذارید