موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در چه مواردی می‌توان از دادگاه درخواست صدور دستور موقت کرد؟

در چه مواردی می‌توان از دادگاه درخواست صدور دستور موقت کرد؟

بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌نماید.

پیام بگذارید