موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در چه زمانی نیاز به گواهی بارداری برای ثبت طلاق نیست؟

در چه زمانی نیاز به گواهی بارداری برای ثبت طلاق نیست؟

بنابرِ ماده 31 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، ارائه گواهي پزشک ذي صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنکه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.

پیام بگذارید