موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در هنگام طلاق غیرتوافقی، آیا دادگاه می‌تواند خود راسا به تعیین داور اقدام کند؟

در هنگام طلاق غیرتوافقی، آیا دادگاه می‌تواند خود راسا به تعیین داور اقدام کند؟

در هنگام طلاق غیرتوافقی، آیا دادگاه می‌تواند خود راسا به تعیین داور اقدام کند؟

بله. در شرایطی خاصی دادگاه می‌تواند داوران را تعیین کند. بنابرِ ماده 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.

بنابرِ تبصره‌های 1 و 2 ماده 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند. همچنین، درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي کند.

پیام بگذارید