موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در هنگام طلاق، ارجاع به داوری و مشاوره در چه مواردی انجام می پذیرد؟

در هنگام طلاق، ارجاع به داوری و مشاوره در چه مواردی انجام می پذیرد؟

ارجاع به داوری در طلاق از طرف زوج یا زوجه، و مشاوره در طلاق توافقی است.

پیام بگذارید