موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در متن اجاره اشتباها «با حق سرقفلی» قید شده است. با انقضا مدت اجاره، آیامستاجرمی تواند نسبت به سرقفلی ادعای حقی نماید؟

در متن اجاره اشتباها «با حق سرقفلی» قید شده است. با انقضا مدت اجاره، آیامستاجرمی تواند نسبت به سرقفلی ادعای حقی نماید؟

برای پاسخ دقیق و کامل، لازم است متن اجاره نامه ملاحظه گردد. با این وجود، اگر قراینی دال بر اشتباه نباشد و امکان ارایه شهود برخلاف آنچه ظاهر اجاره نامه بر آن دلالت دارد، وجود نداشته باشد، ظهور متن قرارداد بر سرقفلی آنچه را که طرفین بر آن توافق کرده اند، تعیین می کند.

پیام بگذارید