موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در فروش اقساطی شرط شده است که با عدم پرداخت سه قسط، فروشنده حق فسخ خواهد داشت. اعلام فسخ چگونه انجام می‌پذیرد؟

نخست لازم است فسخ توسط اظهارنامه به خریدار اعلام شود. در صورت تقدیم دادخواست تایید فسخ به دادگاه بدون آن که اظهارنامه ارسال شده باشد، قرار عدم استماع صادر می شود. زیرا فسخ یک عمل حقوقی است که ذی‌حق انجام می دهد و صرفا تایید آن را از دادگاه تقاضا می نماید.

پیام بگذارید