موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در صورت فوت قیم، چه وظیفه‌ای برعهده بستگان وی است؟

در صورت فوت قیم، چه وظیفه‌ای برعهده بستگان وی است؟

بنابرِ ماده 89 قانون امور حسبی،

در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.

پیام بگذارید