موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در صورتی که مهریه شامل اموال غیرمنقول و مستغلات گردد، برای ثبت آن چه اقدامی باید انجام داد؟

در صورتی که مهریه شامل اموال غیرمنقول و مستغلات گردد، برای ثبت آن چه اقدامی باید انجام داد؟

اگر مهریه زن شامل اموال غیرمنقول و مستغلات باشد، این ملك باید بر اساس مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. سپس شماره دفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی در سند ازدواج نوشته شود

پیام بگذارید