موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در دعوای مطالبه خسارت قراردادی در عقود معوض، چه شرایطی ضروری است؟

در دعوای مطالبه خسارت قراردادی در عقود معوض، چه شرایطی ضروری است؟

در دعوای مطالبه خسارت قراردادی در عقود معوض، علاوه بر اثبات تخلف خوانده مبنی بر نقض تعهدات قراردادی، احراز ایفای تعهدات متقابل قراردادی از سوی خواهان نیز ضروری است.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30     شماره رای نهایی: 9309970223200791

رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.ر. به‌طرفیت آقای ح.الف. به خواسته الزام خوانده به انتقال سند یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 42/19330 و پرداخت خسارت تأخیر در تنظیم سند از تاریخ 30/10/90 لغایت اجرای حکم به ازای هرروز 200000 ریال و پرداخت هزینه دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که طبق قولنامه مورخ 10/6/90 یک واحد آپارتمان واحد پنجم را از خوانده خریداری و علی‌رغم پرداخت ثمن معامله و تحویل ملک از تنظیم سند خودداری می‌نماید و طبق بند 7-6 قرارداد خسارت عدم انجام تعهد روزانه 20 هزار تومان تعیین شده است نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین دارد و نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 6313 مورخ 20/12/92 پیوست مالکیت خوانده محرز می‌باشد و نظر به اینکه با توجه به در رهن بودن ملک موصوف بانک مرتهن طی نامه شماره 1566/275 مورخ 9/2/93 که به شماره 249 مورخ 11/2/93 پیوست، مراتب انتقال قطعی ملک با حفظ حقوق مرتهن را پذیرفته و اعلام موافقت نموده است و نظر به اینکه دفاع موجهی از جانب خوانده بر بی‌اعتباری مستند دعوی و یا ردّ دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا با لحاظ اصول صحت و لزوم قراردادها دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10-219-220-221-225 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان واحد 5 از پلاک ثبتی 42/19330 قطعه 37 و تهیه مقدمات تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص خواسته مطالبه خسارت قراردادی نظربه مفاد قرارداد طرفین که حکایت از تعهدات متقابل طرفین دارد و اینکه در مطالبه خسارت قراردادی علاوه بر احراز تخلف خوانده انجام تعهدات متقابل از جانب مدعی نیز باید احراز گردد که خواهان دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی متقابل ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص مستنداً به مواد 194-197 قانون مذکور حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضانژاد


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به‌طرفیت آقای ح.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره930192 مورخ 30/2/93 شعبه5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن و در مورد دعوی آقای تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد روزانه دویست هزار ریال حکم به بی‌حقی تجدیدنظر خواه صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حسین خانی

پیام بگذارید