موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در دادخواست اعسار، شهادت شهود باید مشتمل بر چه مواردی باشد؟

در دادخواست اعسار، شهادت شهود باید مشتمل بر چه مواردی باشد؟

در دادخواست اعسار، شهادت شهود باید مشتمل بر چه مواردی باشد؟

بنابرِ ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

پیام بگذارید