موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه خانواده، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در کدام دادگاه انجام می‌شود؟

بنابرِ تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، «از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا زمان تشکيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند».

پیام بگذارید