موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه خانواده، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در کجا رسیدگی می‌شود؟

در حوزه‌های قضایی فاقد دادگاه خانواده، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در کجا رسیدگی می‌شود؟

بنابرِ تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود.

متن تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392:

«در حوزه قضائي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به کليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود».

پیام بگذارید