موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در تفویض وکالت بر طلاق چه متنی مناسب است در دفترخانه نوشته شود؟

زن و شوهر می توانند «تفویض وکالت بلاعزل در طلاق با حق توکیل غیر به شکل تام و کامل در هر زمان و هر شرایطی به تشخیص زوجه به همسر خود» را در دفترخانه گواهی امضا نمایند.

پیام بگذارید