موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در تفویض وکالت بر طلاق چه متنی مناسب است در دفترخانه نوشته شود؟

در تفویض وکالت بر طلاق چه متنی مناسب است در دفترخانه نوشته شود؟

زن و شوهر می توانند «تفویض وکالت بلاعزل در طلاق با حق توکیل غیر به شکل تام و کامل در هر زمان و هر شرایطی به تشخیص زوجه به همسر خود» را در دفترخانه گواهی امضا نمایند.

پیام بگذارید