موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

درجه تقصیر کارگر و کارفرما چگونه تعیین می گردد؟

اگر بین کارگر و کارفرما روابط کارگر و کارفرمایی برقرار باشد، بر اساس قانون مسئولیت مدنی کارفرما صد در صد خسارت حادثه را مسئول خواهد بود. در غیر این صورت، میزان مسئولیت در خسارت بر حسب تقصیر تعیین می شود.

پیام بگذارید