موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دادگاه صالح برای رسیدگی به چک حقوقی کجاست؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به چک حقوقی کجاست؟

برای طرح خواسته مطالبه وجه چک باید به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به چک حقوقی سه مرجع زیر است:

اول؛ دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است.

دوم؛ دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد.

سوم؛ دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.

با این وجود، اگر این دادگاه ها در تهران باشد، دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

پیام بگذارید