موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دادگاه صادرکننده رای قطعی دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟

دادگاه صادرکننده رای قطعی دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟

بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۳۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت‌یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا درمرجع تجدیدنظر، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی محسوب می‌شود.

پیام بگذارید