موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دادگاه صادرکننده رای قطعی دادگاه بدوی است یا تجدیدنظر؟

بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۳۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت‌یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا درمرجع تجدیدنظر، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی محسوب می‌شود.

پیام بگذارید