موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

خوانده دعوی چگونه خسارات دادرسی را مطالبه کند؟

خوانده دعوی چگونه خسارات دادرسی را مطالبه کند؟

خوانده دعوی می تواند به دو طریق خسارات را مطالبه کند:
اول؛ همراه با دفاع از خود در دادگاه. در این صورت، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست.

دوم؛ پس از موفقیت در پرونده. در این صورت، لازم است با تقدیم دادخواست، هزینه دادرسی را پرداخت کند.

پیام بگذارید