موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

حقوق بازنشستگی پدر برای فرزند ذکور

حقوق بازنشستگی پدر برای فرزند ذکور

فرزند ذکور مستمری گیر پس از فوت پدر دچار از کار افتادگی شده است. آیا امکان برقراری حقوق پدر برای وی وجود دارد؟

ماده 81 قانون تامین اجتماعی اشعار می دارد:

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
تبصره همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداًبه آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (3%) کمک دولت به بیمه شدگان تأمین خواهدشد. آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.
پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.


درصورتیکه فرزند ذکور به موجب رای کمیسیون پزشکی ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی شناخته شده باشد درزمره بازماندگان واجد شرایط قرارمیگیرد.
اما نکته حایز اهمیت این است که طبق رویه موجود در شعب سازمان اگر چنانچه درزمان فوت بیمه شده فرزند ذکور طبق نظر کمیسیون ازکارافتاده باشد، درزمره بازماندگان واجد شرایط قرارمی گیرد. اما چنانچه ازکارافتادگی بعدا حادث گردد مستمری به ایشان تعلق نمی گیرد.
با این وجود، به نظر میرسد در خصوص زمان از کارافتادگی بازمانده ( قبل یا بعد از فوت مستمری بگیر ) ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی اطلاق دارد و می توان از اطلاق آن برای بهره مندی از حقوق مستمری پدر استفاده کرد .
در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، می توان در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمود.

پیام بگذارید