موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

حادثه ناشی از کار شامل چه مواردی است؟ مستند قانونی آن چیست؟

حادثه ناشی از کار شامل چه مواردی است؟ مستند قانونی آن چیست؟

حادثه ناشی از کار شامل چه مواردی است؟ مستند قانونی آن چیست؟

تعریف حادثه ناشی از کار مطابق با ماده ۶۰ از قانون تامین اجتماعی بدین شرح می باشد:

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن که مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می شود مشروط بر انکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشدهمچنین حوادثی که برای نجات سایر  بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

بنابراین چنانچه ملاحظه می فرمایید در زمانی که در حین انجام کار حادثه ای برای شما پیش بیاید که منجر به عارضه یا آسیب دیدگی گردد که می تواند شامل از کارافتادگی جزیی یا کلی باشد شما محق هستید که بابت آن حادثه از کارفرما دیه بگیرید که میزان حادثه و چگونگی آن بسته به نظر پزشکی قانونی و کارشناس خواهد بود.

از طرفی جبران هزینه های پزشکی هم جزیی دیگر از وطایف کارفرما محسوب می گردد.

مستند قانونی مسئولیت کارفرما به مواد ۸۵ و ۹۱ و ۹۵ قانون کار بر می گردد. بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئول واحد حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.

پیام بگذارید