موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

جرم مزاحمت تلفنی چگونه تحقق پیدا می کند؟

جرم مزاحمت تلفنی چگونه تحقق پیدا می کند؟

جرم ایجاد مزاحمت تلفنی از جرایم عمدی مطلق است و برای محکومیت مرتکب احراز عمد عام ناظر به ارتکاب عمل ممنوع و خلاف قانونی که به انجام می رساند، کفایت می کند.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/19     شماره رای نهایی: 9109970270101097

رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، تهدید و توهین نسبت به شاکی ب.ش. فرزند ب. به شرح محتویات پرونده. نظربه مجموع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعلام شرکت مخابرات، اقرار و اظهارات متهم در مرحله تحقیق و متن پیام‌های تلفنی ارسالی به شرح صفحات هفتم و هشتم پرونده، قرار مجرمیت و نظر به کیفرخواست دادسرای ناحیه یک تهران و نیز نظر به سایردلایل، قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه انتساب بزه‌های فوق را نسبت به متهم محرز دانسته، مستنداً به مواد 2 ، 641 ، 608 و 669 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را ازحیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت، از باب ایجاد مزاحمت تلفنی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نامبرده را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس درحق دولت و ازحیث تهدید، نامبرده را به تحمل سه ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دادمهر


رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده آقای م. از دادنامه شماره 00728 مورخ 18/6/91 شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به لحاظ اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی و بابت اتهام تهدید به تحمل سه ضربه شلاق تعزیری موضوع شکایت آقای ب.ش. محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، نظر به این که جرم ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی از جرایم عمدی مطلق است و برای محکومیت مرتکب احراز عمد عام ناظر به ارتکاب عمل ممنوع و خلاف قانونی که به انجام می‌رساند کفایت می‌کند، لذا اثبات مسؤولیت کیفری مرتکب منوط به احراز عمد خاص نمی‌باشد و وسیله ارتکاب جرم با توجه به تصریح قانونگذار در ماده مزبور علاوه بر دستگاه تلفن شامل کلیه دستگاه‌های مخابراتی که برای اعلام خبر و پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهد شد و اگر کسی دیگری را از این طریق تهدید کرد و یا به وی توهین نموده به لحاظ این که فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد تعدد معنوی بوده و عنوانی را که از نظر میزان مجازات شدیدتر است به‌عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته می‌شود در مورد تعدد نیز دادگاه می‌تواند در صورت احراز شرایط جهات مخففه را رعایت کند برهمین اساس مجازات بزه تهدید موضوع ماده 669 قانون مرقوم شدیدتر است از این رو با عنایت به ماده 46 همان قانون و اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت بند 2 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمن حذف مجازات‌های مقرر در دادنامه بدوی، تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و با رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس محکومیت، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح عنوان اتهامی و کیفر تعیین شده به شرح فوق به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
 اهوارکی ـ رمضانی

پیام بگذارید