موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

جرم تحصیل مال نامشروع شامل چه مواردی است و مجازات آن چیست؟

جرم تحصیل مال نامشروع شامل چه مواردی است و مجازات آن چیست؟

بنابرِ ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، « هر كس بنحوی از انحاء امتیازاتی راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع كالاهائی كه مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتكب تقلب شود و یا بطور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد».

پیام بگذارید