موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

جرایم عمومی ماموران نظامی و انتظامی چون توهین و ضرب وجرح در صلاحیت کدام دادگاه است؟

جرایم عمومی ماموران نظامی و انتظامی چون توهین و ضرب وجرح در صلاحیت کدام دادگاه است؟

صلاحيت دادسراي نظامي در خصوص جرائم خاص نظامي مي باشد. لذا جرایم عمومی در صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي است.

پیام بگذارید