موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

تکمیل چک سفید امضا در چه صورت جرم به شمار می آید؟

تکمیل چک سفید امضا در چه صورت جرم به شمار می آید؟

چنانچه فردی با سوءنیت و برخلاف توافق قبلی مبادرت به تکمیل مندرجات چک سفید امضا نموده و آن‌را به بانک ارایه نماید، عملش وکالتی نبوده و مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاست.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/29     شماره رای نهایی: 9109970222300991
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. دایر بر سوء استفاده از سفید امضاء موضوع شکایت خانم ف.ر. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دفاعیات غیر موجه متهم و اینکه دلیلی بر طلبکار بودن و داین بودن ابراز ننموده است و حسب اظهارات خودش بر فرض که چک بابت امور تجاری و خرید و فروش بوده است درج مبلغ آن بنام خود و ارائه آن به بانک بر خلاف توافق اولیه طرفین بوده است و متعاقب طرح دعاوی خانوادگی اقدام به درج مبلغ و ارائه آن به بانک، معادل ادعای شاکی نموده است که از مصادیق سوء استفاده از سند امضاء است و با توجه به سایر امارات موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی و سابق صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی


رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از آقای م.ع. فرزند م. از دادنامه شماره 9109972167600357 مورخ 31/4/91 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای تجدیدنظرخواه به لحاظ سوء استفاده از سفید امضاء به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده خصوصاً استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد، لذا به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

پیام بگذارید