موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به عهده چه کسی بوده و تخلف از آن چه پیامدی دارد؟

تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به عهده چه کسی بوده و تخلف از آن چه پیامدی دارد؟

بنابرِ ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹،

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

در فرض لزوم پرداخت دیه از بیت المال به دلیل حادثه رانندگی، چگونه اقدام می شود؟

158 بازدید

سوال شده خرداد 1, 1396 در دیات توسط کارشناسان موسسه

در فرض لزوم پرداخت دیه از بیت المال به دلیل حادثه رانندگی، چگونه اقدام می شود؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده خرداد 1, 1396 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۲۸۵۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر می نماید.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۴۷۰- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

پیام بگذارید