موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

تقاضای صدور حکم رشد باید به طرفیت چه فردی مطرح گردد؟

تقاضای صدور حکم رشد باید به طرفیت چه فردی مطرح گردد؟

تقاضای صدور حکم رشد باید به طرفیت ولی قهری مطرح گردد و در صورت فوت ولی به طرفیت قیم. ولی در هرحال رئیس دادگستری طرف دعوا نیست.
تاریخ رای نهایی:
1393/08/25
شماره رای نهایی: 9309972130501414
شعبه :
60 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص تقاضای خانم ف.ح. فرزند خ. دائر بر صدور حکم رشد، نظر به اینکه نظریه پزشکی قانونی مضبوط در پرونده اعلام نموده خواهان به رشد فکری و عقلی کافی نرسیده است، لذا دادگاه تقاضای خواهان را وارد ندانسته و مردود اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه دوم عمومی حقوقی دادگستری پاکدشت

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. به طرفیت رییس دادگستری پاکدشت نسبت به دادنامه شماره 796 مورخه 5/8/93 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی پاکدشت که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه به خواسته صدورحکم رشد مردود اعلام شده است باتوجه به محتویات پرونده دعوی تجدیدنظرخواه صحیحاً طرح نشده است به دلیل اینکه طرح دعوی رشد باید به طرفیت ولی قهری مطرح می شد و درصورت فوت ولی قهری به طرفیت قیم خود نه رییس دادگستری درحالی که دراین پرونده مشخص نیست که متقاضی رشد ولی قهری او در قید حیات است یا خیر اگر در قید حیات نیست گواهی فوت یا حصر وراثت و قیم او چه کسی است مشخص نیست و لذا مستنداً به ماده 358 ق.آدم ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 

منبع: پژوهشگاه قوه قضائیه

پیام بگذارید