موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

تفاوت طلاق از طرف زوج یا زوجه با طلاق توافقی به لحاظ جریان رسیدگی در چیست؟

تفاوت طلاق از طرف زوج یا زوجه با طلاق توافقی به لحاظ جریان رسیدگی در چیست؟

در طلاق از طرف زوج یا زوجه دادگاه طرفین را به داوری و در طلاق توافقی به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد.

پیام بگذارید