موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

تعمیرات خانه استیجاری به عهده موجر است یا مستاجر؟

تعمیرات خانه استیجاری به عهده موجر است یا مستاجر؟

بر اساس ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به ‌اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های‌حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده‌ بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آن‌که در قرارداد به‌صورت دیگری شرط شده باشد.

پیام بگذارید