موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

تامین خواسته و دستور موقت ماهیتا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تامین خواسته و دستور موقت ماهیتا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تامین خواسته و دستور موقت ماهیتا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تامین خواسته و دستور موقت ماهیتا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده فروردین 2, 1396 توسط کارشناسان موسسه

تامین خواسته فقط در رفتارهای مادی است؛ در حالی که شمول دستور موقت وسیعتر بوده و شامل ترک فعل هم می شود.

خسارت احتمالی در تامین خواسته فقط وجه نقد است؛ ولی در دستور موقت می تواند وجه نقد یا وثیقه .. باشد.

در خصوص اسناد تجاری اگر شرایطش رعایت شود خسارت احتمالی وجود ندارد؛ ولی دستور موقت فرقی بین اسناد تجاری و عادی قایل نیست.

پیام بگذارید