موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

برای صدور حکم تجویز ازدواج مجدد، دادگاه چه مواردی را باید احراز کند؟

برای صدور حکم تجویز ازدواج مجدد، دادگاه چه مواردی را باید احراز کند؟

در جهت تجویز ازدواج مجدد زوج، دادگاه علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه باید تمکن مالی زوج جهت اداره دو زندگی مشترک را نیز احراز کند.

تاریخ رای نهایی: 1392/09/30  شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٤٠٠١٦٤٥

رای بدوی

در خصوص دادخواست س.غ. فرزند م. به‌طرفیت خانم ن.ع. فرزند الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به اینکه خوانده به‌موجب اجراییه صادره از شعبه هفتم خانواده محکوم به تمکین نسبت به خواهان شده است لیکن اقدام نکرده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به خواهان اجازه داده می‌شود برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و سردفتر ثبت ازدواج در صورت وقوع نکاح قانونی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. 
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی خانواده شهرری 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ن.ع. به‌طرفیت آقای س.غ. نسبت به دادنامه شماره1134 مورخ 13/8/92 در پرونده کلاسه00801 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به‌موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظر خوانده به‌طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی به تجویز ازدواج مجدد که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی درنهایت به خواهان اجازه داد یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و دفتر ازدواج را مکلف به ثبت آن نمود لذا با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و اینکه تمکن مالی زوج (تجدیدنظر خوانده) جهت اداره دو خانواده به اثبات نرسید و نسبت به ادامه یا عدم ادامه زندگی مشترک با همسر اول تعیین تکلیف نگردید مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد.این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: پژوهشگاه قوه قضائیه

پیام بگذارید