موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

برای صدور اجراییه در مورد چک از ادارات ثبت اسناد چگونه باید اقدام کرد؟

بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، «… برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید».

پیام بگذارید