موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

برای شکایت صدور چک بلامحل باید به دادسرای کدام شهر مراجعه کنیم؟

برای شکایت صدور چک بلامحل باید به دادسرای کدام شهر مراجعه کنیم؟

یک چک به مبلغ بیست میلیون تومان از فردی دریافت کرده ام. در موعد مقرر به بانک مراجعه کرده ام اما در حساب وی پول نبوده است. گواهی عدم پرداخت گرفتم. برای پیگیری کیفری آن، باید به کدام دادسرا باید مراجعه کنم؟

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیارداده شده است تا علاوه بر شعبه ای که در آن افتتاح حساب شده است، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید.

در این فرض، دارنده چک اختیار دارد تا برای دریافت وجه چک به هر شعبه ای که تمایل دارد، مراجعه کند.

با مراجعه دارنده چک به بانک در مهلت مقرر و صدور گواهی عدم پرداخت، بزه صدور چک بلامحل محقق می گردد.

در اینجا، دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود. این دادگاه می تواند شعبه ای باشد که در آن افتتاح حساب شده است یا شعبه ای که دارنده چک بنابر تمایل خود به آن مراجعه کرده است.

در مجموع، باید هوشیار باشید چک را در شهری که تقدیم شکوائیه و پیگیری مراحل دادرسی در آنجا برای شما دشوار است، برگشت نزنید.

پیام بگذارید