موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

با اصلاح مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، آیا احکام صادره علیه محکومانی که تاکنون اجرا نشده، قابل اجراست؟

با اصلاح مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، آیا احکام صادره علیه محکومانی که تاکنون اجرا نشده، قابل اجراست؟

بنابر بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،

اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

پیام بگذارید