موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

بار اثبات مدخوله بودن زن با زوج است یا زوجه؟

اتفاق‌نظر
از مواد 1082 و 1092 قانون مدنی می‌توان دریافت که به مجرد عقد، زن مالک مَهر است و باید تمام مَهر به زوجه پرداخت شود و در هر دو فرض سؤال، مرد باید ثابت کند که همسرش غیر مدخوله است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (8)
 به‌موجب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک مَهر می‌شود؛ از طرفی اقتضای عقد ازدواج با رفتن زن به خانۀ شوهر، نزدیکی و دخول است در مورد سؤال‌های مطروحه، با عنایت به مقررات ماده قانونی مرقوم در صورتی‌که مرد یا زن تقاضای طلاق کنند و تقاضا مورد اجابت واقع و حکم به جدایی داده شود چون زن مستحق مطالبه تمام مَهر است، اینجا مدعی فقط زوج است که برای عدم پرداخت کل مَهر و تأدیه نصف آن به عدم دخول متوسل می‌شود چون در واقع مدعی عدم دخول است، اثبات آن نیز بنا به قاعده البینه علی المدعی به عهده او است.

پیام بگذارید