موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر کارگر به کارفرمای خود بدهکار باشد، به چه میزان امکان برداشت از دستمزد وی وجود دارد؟

اگر کارگر به کارفرمای خود بدهکار باشد، به چه میزان امکان برداشت از دستمزد وی وجود دارد؟

بنابرِ ماده 44 قانون کار مصوب ۱۳۶۹ :

چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشترباشد.

پیام بگذارید