موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر چک صادره بانک مفقود گردد، تکلیف دارنده آن چیست؟

اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است ادعا نماید که چک را مفقود کرده است، تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه می‌باشد؟

وکالت حقوقی چک بانک مفقودی

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 5, 1395 توسط کارشناسان موسسه

بر اساس نظريه مشورتى شماره 7/2518 مورخ 17/8/1361، 

اولا؛ با توجه به ماده 263 قانون تجارت که مقررداشته اگرشخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات این که برات متعلق به اواست، می تواند با دادن ضامن تادیه و وجه آن را به موجب امرمحکمه مطالبه کند.

ثانیا؛ با رعایت ماده 314 قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن بروات شامل چک نیز دانسته است.

اگرصادرکننده چک، بانک باشد، دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با ظهرنویسی به او منتقل شده است، می تواند برای اثبات تعلق چک به او به طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی نماید.

دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن امربه تادیه وجه چک را خواهد داد.

اما به چنین دعوای خسارت حق الوکاله وهزینه دادرسی تعلق نمی گیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه وامرمحکمه است که بانک را مکلف به پرداخت وجه چک به ذینفع و خسارات مزبور مستند به عمل بانک نبوده است.

پیام بگذارید