موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر پدر توانایی تامین مخارج زندگی فرزند خود را نداشته باشد، این وظیفه به عهده کیست؟

اگر پدر توانایی تامین مخارج زندگی فرزند خود را نداشته باشد، این وظیفه به عهده کیست؟

وکیل خانواده حضانت فرزند پدر

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 1, 1395 توسط کارشناسان موسسه

در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری میباشد.

پیام بگذارید